iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeCJENIK

kredita za internetsko testiranje

Kredite je moguće naručiti samo u paketima od minimalno 25 komada (25,50,75,...).

BFQ (Big Five upitnik) - B kategorija
  ·  1 kredit = 40,00 kn

TOI (Test opće informiranosti) - A kategorija
  ·  1 kredit = 10,00 kn

TOO (Test opće obaviještenosti) - A kategorija
  ·  1 kredit = 10,00 kn

KNT (Kognitivni neverbalni test) - B kategorija
  ·  1 kredit = 10,00 kn

STAI (Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti) - B kategorija
  ·  1 kredit = 10,00 kn

STAIC (Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu) -
B kategorija
  ·  1 kredit = 10,00 kn

NEO PI-R (Revidirani NEO inventar ličnosti) - B kategorija
  ·  1 kredit = 100,00 kn

NEO-FFI (NEO petofaktorski inventar) - B kategorija
  ·  1 kredit = 25,00 kn

DAT-BOS (Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti) - B kategorija
  ·  1 kredit = 30,00 kn

DAT-BTS (Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti) - B kategorija
  ·  1 kredit = 30,00 kn

BIP (Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju) - B kategorija
  ·  1 kredit = 40,00 kn


Sve cijene su izražene u kunama i ne uključuju PDV!